دسته بندی: مدیریت اجراء ساختمان

مدیریت اجراء ساختمان

یکی از فعالیت های شرکت مهندسین مشاور هنر معماری ویراک ، اجرای ساختمان با اشکال مختلف آن منجمله مدیریت پیمان می باشد  هنر معماری ویراک

مشاهده »