طراحی و اجرای نمای سبز

ارائه نقشه های فاز دو اجرایی ، نقشه محاسبات سازه و دتیل اجرایی و شاپ درآین

شهرهای بزرگ در این روزگار، کمتر و کمتر قابل اقامت می شوند. در چنین شرایطی پرداختن به طبیعت و فضای سبز و اهمیت دادن به دامان طبیعی زمین برای بیرون کشیدن مردم از کنامشان اهمیت می یابد. در واقع فضاهای سبز، علاوه بر اصلاح منظره شهری در تأمین میزان مشخصی از عناصر طبیعی که لازمه تعادل جسمی و روحی اقشار گوناگون مردم است، تأثیر دارند. تنگناهای شهری متأثر از محیطی اند که عناصر مصنوعی و حرکات آن با آهنگ های بیولوژیکی بیگانه بوده و عکس العملهایی به صورت اضطراب و احساس ناامنی در شهروندان ایجاد می کنند.

 

نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم
نمای سبز دیجی هوم پلاس
نمای سبز پارس بوم