طراحی و اجرای نمای سنگ

ارائه نقشه های فاز دو اجرایی ، نقشه محاسبات سازه و دتیل اجرایی و شاپ درآین

 

سنگ دیجی هوم (1)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (2)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (3)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (4)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (10)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (9)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (8)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (7)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (6)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (5)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (11)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (12)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (13)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (14)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (21)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (1)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (21)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (21)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (20)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (19)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (18)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (17)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (1)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (24)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (25)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (26)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (27)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (28)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (34)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (33)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (32)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (31)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (30)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (29)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (35)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (36)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (37)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (38)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (39)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (40)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (46)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (44)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (43)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (42)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (41)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (47)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (48)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (49)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (50)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (51)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (52)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (58)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (57)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (56)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (62)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (63)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (64)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (61)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (55)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (54)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (60)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (59)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (53)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (65)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (71)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (72)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (66)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (67)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (73)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (74)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (68)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (69)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (76)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (70)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (3)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (9)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (13)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (8)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (2)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (1)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (7)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (6)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (79)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (78)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (5)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (4)
سنگ پارس بوم 

 

سنگ دیجی هوم (11)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (12)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (10)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (14)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (15)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (17)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (18)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (19)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (22)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (27)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (26)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (25)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (21)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (24)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (23)
سنگ پارس بوم 
سنگ دیجی هوم (20)
سنگ پارس بوم