درب های اتوماتیک تلسکوپی مناسب درگاههایی است که با محدودیت عرض ورودی نیاز به حداکثر بازشو را دارند درب های اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی به صورت سه لت و شش لت ساخته می شود.
بازشوی درب های سه لت اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی این گونه محاسبه می شود:
(بازشوی مفید درب) = 15 – 2 × ( 3 / عرض درگاه )
در درب های شش لت اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی از فرمول زیر استفاده می کنیم:
(بازشوی مفید درب) = 30 – 4 × ( 6 / عرض درگاه )